Główne zasady rachunkowości

Praca księgowego jest niezwykle odpowiedzialna i wymagająca ogromnej wiedzy. Do podstawowych aspektów, które trzeba wiedzieć należą podstawowe zasady rachunkowości. Prowadzenie księgowości, ewidencji, dekretacji, zestawień wymaga ich znajomości. Jedną z nich jest zasada memoriału. Polega ona na ujmowaniu wszelkich przychodów i kosztów występujących w danym okresie, nawet, jeśli nie dokonano za nie zapłaty. A więc ma tu znaczenie czas, w którym dana czynność wystąpiła, a bez znaczenia jest termin zapłaty za nią lub odebrania należności. Kolejną jest zasada współmierności. Według niej należy ująć w księgach rachunkowych i wyniku finansowym wszystkie przychody osiągnięte w firmie i współmierne z nimi koszty. Koszty związane z uzyskaniem przychodów. Zasada ostrożnej wyceny jest też czasem nazywaną zasadą pesymistycznego podejścia. Polega ona na takiej wycenie składników majątkowych, przychodów i kosztów danego okresu, by nigdy nie okazało się, że przesadziliśmy z optymistyczną wizją. Np. lepiej jest wpisać trochę mniej przychodów, a więcej kosztów niż na odwrót. Kolejna zasada – istotności polega na takim upraszczaniu księgowości, by nie utracić wiernego obrazu. Bez pomijania żadnych istotnych informacji lub ważnych rzeczy. Można upraszczać, ale tak, by nie zniekształcić rzeczywistości.

Both comments and pings are currently closed.